Skip to main content
CRITICAL POWER

เครื่องสำรองไฟ

โซลูชันพลังงานอัจฉริยะสำหรับอนาคต

ช่วงกำลังของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ 1kVA ถึง 1200kVA
การแก้ปัญหาทางเทคนิค ครอบคลุมอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ การเงิน
การขนส่ง พลังงานนิวเคลียร์ รัฐบาล การแพทย์ การศึกษา พลังงานหมุนเวียน
พลังงานศูนย์ข้อมูล เป็นต้น